Toerustingsgsprogramma winter/voorjaar 2017

Flyer toerusting 2017 1 klein

 De Raad van Kerken Culemborg/Beusichem biedt u voor de eerste maanden van 2017 weer een gevarieerd en hopelijk inspirerend toerustingsprogramma aan. Zoals gebruikelijk zijn de kosten heel laag, namelijk € 3 per avond (m.u.v. nr.4, Meditatief wandelen op Slangenburg). Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per e-mail, opgeven bij een van de commissieleden die bij de cursus van uw keuze genoemd worden?

 

1 Geloof en depressie
Lezing i.s.m. De Roos van Culemborg. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken antidepressiva en/of zijn in therapie. Gelukkig helpt dat vaak, maar – zegt de theoloog Sytse Ypma – het is symptoombestrijding.De oorzaken zijn gecompliceerd. Is het de ‘manische’ samenleving die ons dwingt steeds meer te presteren en te consumeren? En speelt het geloof ook een neerdrukkende rol, zoals zo vaak gedacht? Of kan geloven juist een medicijn zijn voor de depressieve geest?
De inleider van deze avond, Sytse Ypma, is verbonden aan de Universiteit van Groningen en gemeentepredikant in Scharnegoutum.
U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.
Datum: woensdag 11 januari
Plaats en tijd: oud-katholieke kerk aan de Varkensmarkt, 20.00 uur.

 

2 Van sjibbolet naar sjalom
Tweede avond over de (in)zegening van homoseksuele relaties in de kerk, ditmaal met het accent op de omgang met homoseksualiteit in het licht van de Bijbel.
Binnen de kerk was het standpunt over homoseksualiteit eeuwenlang volstrekt duidelijk. Homoseksuele gedragingen werden sodomie genoemd en iemand die zich daaraan schuldig maakte diende als een crimineel gestraft te worden. In de vorige eeuw is men ook in de kerk beduidend genuanceerder over homoseksualiteit gaan denken. Maar homoseksualiteit blijft een sjibbolet, een onderwerp dat kerken en christenen diepgaand verdeelt. Sommige christenen zijn van mening dat homoseksualiteit een vrolijke en volwaardige variant is van heteroseksualiteit en dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen hetero- en homoseksuele relaties. Andere christenen zijn van mening dat iemand met een homoseksuele geaardheid naar verandering heeft te streven of in onthouding moet leven; een homoseksuele relatie is uit Bijbels oogpunt geen optie. Is het mogelijk dat rond dit gevoelige thema sjalom ontstaat, m.n. voor de direct betrokkenen, de homo’s zelf?
Jan Mudde, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Haarlem, is na grondige exegetische en hermeneutische bezinning tot de conclusie gekomen dat er een solide Bijbels-theologische onderbouwing te geven is voor ruimte binnen de gemeente van Christus voor (niet-vrijblijvende) seksuele relaties tussen twee mannen of twee vrouwen.
Op 8 februari geeft hij een lezing waarin hij de Bijbelteksten die betrekking hebben op homoseksuele omgang langsloopt en plaatst in hun tijd en cultuur. Ook gaat hij in op de vraag naar de toepassing van Bijbelse bepalingen, voorschriften en morele noties in het algemeen. Anders gezegd: ‘Wat is “Bijbels”?’ Alleen binnen het kader van die hermeneutische vraag kan een zorgvuldig en heilzaam antwoord gegeven worden op de vraag welke ruimte er binnen de gemeente van Christus mag zijn voor homoseksuelen en homoseksuele relaties.
Datum: woensdag 8 februari
Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, 19.45 uur
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126)

 

3 Film over het leven van Maarten Luther, theoloog en reformator
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis, en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. De film vertelt het levensverhaal van Maarten Luther. Deze Duitse theoloog behoort tot de belangrijkste figuren uit de westerse kerkgeschiedenis. Hij was dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk, Duitsland in de zestiende eeuw. De film begint met een blikseminslag in een jongeman, Maarten Luther, die door het overleven daarvan vastbesloten is zijn leven te wijden aan God. Hij wordt een Augustijner monnik, wordt gewijd als priester en uiteindelijk doctor in de theologie aan de universiteit van Wittenberg. We zien hoe Luther steeds meer innerlijke conflicten en twijfels krijgt over het handelen in de kerk van die dagen. Als hij zijn beroemde 95 stellingen spijkert op de deur van de kerk in Wittenberg, is er voor hem geen weg meer terug. De film ‘Luther’ schetst een beeld van een man die grote dingen bewerkstelligd heeft maar ook een man met twijfels, wiens bedoeling het nooit was om de kerk af te vallen, maar die wilde dat de kerk zelf zou hervormen.
Datum: woensdag 1 maart
Plaats en tijd: dorpskerk aan de Markt in Beusichem, 19.30 uur
Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451)

 

4 Meditatief wandelen op Slangenburg
Zeker, je kunt overal wandelen, maar wij, de ‘pioniers’ van de Slangenburgse kerk in Doetinchem, bieden u een bijzondere wandeling aan in een prachtige omgeving. Twee keer in de maand wandelen we vrijdags vanuit de kerk naar de Benedictijnse Sint Willibrords Abdij om daar het middaggebed mee te maken met de broeders. Speciaal voor Culemborg wandelen we een keer op zaterdag. We beginnen met koffie en thee, daarna volgt een meditatief moment onder leiding van ds. Helma van Loon in de kerkzaal en dan lopen we, deels in stilte, naar de Abdij. Na het middaggebed (van kwart over twaalf tot half één) wandelen we terug en onderweg, in het bos, eten we ons meegebrachte brood op. Al met al wandelt u bijna twee uur (neem dus wandelschoenen mee!)
Daarna is er gelegenheid om de omgeving van kasteel Slangenburg verder te verkennen of misschien vindt u het aardig om een kijkje te nemen in Doetinchem of een andere plaats in de buurt.
Zie ook: www.spoorzoekenslangenburg.nl en www.willibrordsabdij.nl
Datum: zaterdag 18 maart
Plaats en tijd: Slangenburgsekerk, IJzevoordseweg 35, Doetinchem, 10.15 uur
Vertrek vanuit Culemborg: 8.30 uur
Maximumaantal deelnemers: 10
Er zullen 3 auto’s rijden. Bijdrage voor het vervoer: € 7,50 p.p. Er zijn geen andere kosten.
Aanmelden bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

 

5 De datering van het Lucasevangelie
in relatie tot Paulus en Jacobus
Paulus’ brieven worden doorgaans gedateerd van 50 tot 60 na Chr., het evangelie naar Lucas en de Handelingen tussen 80 en 100 na Chr. Is dat van belang? Het wordt wel steeds weer herhaald in inleidingen en toelichtingen.
We gaan in deze cursus na, welke argumenten gehanteerd worden en welke argumenten er zijn voor een datering van Lucas en Handelingen tussen 50 en 55 na Chr. De Handelingen beschrijven het begin van de jonge christelijke kerk. Die beschrijving komt niet altijd overeen met de weergave van Paulus.
Als beiden (Paulus en Lucas) even serieus genomen moeten worden, komt er zo maar wat spanning naar boven. En waarom had Paulus een onoplosbaar conflict met de Joden? Komt dat overeen met wat hij er zelf van vindt? Ook de rol van Jacobus zou anders kunnen zijn dan verwacht.
Daarbij zullen we het ook hebben over sommige beschrijvingen in het boek van Philip Jenkins: Het vergeten christendom. Het onderwerp heeft misschien wel met Paulus en Jacobus en hun volgelingen te maken en zelfs met de verhouding tot de Islam. We gaan het allemaal bekijken in verschillende Bijbelgedeelten gedurende 2 avonden. Daarom is het gewenst dat ieder een exemplaar van de NBV meebrengt. Er komen geen antwoorden op vragen, maar er worden andere vragen gesteld.
Cursusleider: Bert Middel .
Datum: dinsdag 21 en 28 maart
Plaats en tijd: RK Parochiecentrum, Ridderstraat 198, 19.45 uur.
Aanmelden bij: Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel.501451)

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of hCaptcha is required which is subject to their Privacy Policy and Terms of Use.