OVER ONS

Samen verbonden, samenwerken

Oorsprong

Raad van Kerken is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. We zijn veelkleurig en zien dat als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid kunnen we elkaar ontmoeten, inspireren en ons bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving. 

Onder de knop “Deelnemende kerken”  vindt u  de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Culemborgse Raad van Kerken zijn aangesloten

De plenaire vergadering van de Raad komt, met uitzondering van de zomerperiode, eens per maand bij elkaar (vergaderrooster).

Het Moderamen

Daniel Jumelet
Voorzitter | Prot. Gem. Culemborg
Hans Maas
Penningmeester | RK-parochie
John Roeland
Secretaris | Gemeente de Schuilplaats

Vertegenwoordigers

Ulbert Hofstra
Protestantse Gemeente Culemborg
Frank Niehof
Gemeente De Schuilplaats
Marit Duits en Tineke de Wolff
Nederlands Gerefomeerde Kerk
Roeland Klein Haneveld
Evangelische Gemeente Ichthus
Joanneke van Aller
Remonstranten West Betuwe
Marion van der Werf
Evangelisch Lutherse Gemeente
Frank Duijvenvoorde
Oud Katholieke Parochie
Mari Franssen en Bert van Emmerik
RK Suitbertusparochie
Peter Marlissa
Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
lid voor diaconale zaken
Christelijk Gereformeerde kerk
Peter Marlissa
Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
lid voor diaconale zaken
Christelijk Gereformeerde kerk

Interkerkelijk hulpfonds Culemborg

Het Interkerkelijk Hulpfonds (IHF) is een samenwerking van de plaatselijke diaconieën van de Rooms Katholieke Kerk (Caritas), de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente Ichtus, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij vergaderen 1x per kwartaal. Het IHF heeft als doelstelling om mensen in Culemborg die geen lid zijn van een kerkgemeenschap en in acute financiële nood verkeren, te helpen met een eenmalige bijdrage. We noemen dit de individuele hulpverlening. Daarbij hanteert het IHF de volgende criteria:
  1. De bijdrage moet bestemd zijn voor de aanvrager en/of gezin.
  2. De bijdrage moet bedoeld zijn voor de eerste levensbehoefte.
  3. De bijdrage moet controleerbaar zijn.
  4. Alle andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning/fondsen moeten al geprobeerd zijn.
In verband met de toets op mogelijkheden bij andere fondsen ontvangt het IHF aanvragen bij voorkeur via een professionele instantie of ander fonds. De bijdrage wordt altijd direct betaald aan schuldeiser/leverancier, uitgezonderd wanneer de bijdrage bestaat uit broodgeld om te voorzien in de eerste levensbehoeften. Naast individuele hulpverlening steunt het IHF ook onder andere:
  • stichting SchuldHulpMaatje bij het opleiden van nieuwe SchuldHulpMaatjes, die mensen met schulden helpen om financieel orde op zaken te stellen
  • stichting Samen Verder bij de organisatie van de jaarlijkse kerstpakkettenactie, waarbij honderden kerstpakketten worden uitgedeeld aan minder draagkrachtige inwoners van Culemborg.
Voor meer informatie is het IHF te bereiken op ihf.culemborg@gmail.com