Raad van Kerken Culemborg

handen zeer kleinRaad van Kerken is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. We zijn veelkleurig en zien dat als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid kunnen we elkaar ontmoeten, inspireren en ons bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving. 

 

Onder de knop "Deelnemende kerken"  vindt u  de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Culemborgse Raad van Kerken zijn aangesloten

De plenaire vergadering van de Raad komt, met uitzondering van de zomerperiode, eens per maand bij elkaar (vergaderrooster).

 

Deelnemers in de Raad van Kerken zijn:

 • Jan van den Berge - Barbaragemeente van de Protestante Gemeente Culemborg (PGC) - secretaris
 • Cees van Bockel - Open Hof gemeente van de PGC
 • Jan Goed - PGC -voorzitter
 • Hans Maas - RK-parochie - penningmeester
 • Janke Luigjes - Nederlands Gerefomeerde Kerk
 • Sem (Samuel Maria) Krepel - Oud Katholieke Parochie
 • Marion van der Werf - Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Roeland Klein Haneveld - Evangelische Gemeente Ichthus
 • Peter Marlissa- Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
 • Bert Reitsma - Christelijk Gereformeerde kerk - lid voor diaconale zaken
 • vacant (per 9/2015) - vertegenwoordiger Convent van Voorgangers

Vergaderrooster Raad van Kerken Culemborg 2018 - 2019

 

 

Datum

Plaats

Gasten

Moderamen

25 september 2018

PGC Barbara

Werkgroep Toerusting

18 sep bij Jan G

23 oktober 2018

PGC Open Hof

Vertegenwoordigers lidkerken

Agendapunt: Stiltecentrum

16 okt bij Hans

27 november 2018

Molukse kerk

Liturgische werkgroep

20 nov bij Jan B

22 januari 2019

RK Parochiecentrum H. Barbara

Diaconale contactgroep

15 jan bij Jan G

26 februari 2019

Evangelisch Lutherse kerk

Werkgroep Taize

19 feb bij Hans

26 maart 2019

Oud Katholieke parochie

Vertegenwoordiging in cliƫntenraad WWB

19 mrt bij Jan B

23 april 2019

Nederlands gereformeerde kerk

Beheersgroep Stiltecentrum BonVie

16 apr bij Jan G

21 mei 2019

Chr. Geref. kerk

Stichting Present

14 mei bij Hans

 


vluchteling Mirjam Beuker kleinRegiegroep Vluchtelingen Raad van Kerken Culemborg

 

In Culemborg zijn in 2015 ca. 50 statushouders (gezinnen) opgevangen. Voor 2016 zullen dat er ca. 70 zijn. Het is op dit moment nog niet duidelijk of onze gemeente vanuit het COA de vraag zal krijgen om een groot aantal asielzoekers op te vangen.

De Raad van Kerken in Culemborg heeft besloten om toch alvast een start te maken met voorbereidingen van de mogelijke komst van grotere aantallen vluchtelingen. In samenwerking met de aangesloten kerken en een aantal maatschappelijke instanties is door de Culemborgse Raad van Kerken de Regiegroep Vluchtelingen Culemborg opgericht.

Doel van de regiegroep


Het doel van de regiegroep is het stroomlijnen en coördineren van de activiteiten rondom huidige en toekomstige vluchtelingen in Culemborg. De regiegroep onderhoudt contacten met gemeente, COA, VluchtelingenWerk en andere relevantie organisaties. Ook is de regiegroep het centrale punt waar vanuit de ondersteuning van vluchtelingen in Culemborg georganiseerd wordt. De regiegroep kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en wil er zo voor zorgen dat er geen vluchtelingen worden vergeten of dat verschillende initiatieven elkaar voor de voeten gaan lopen.

 

Informatie en communicatie.
Op dit moment is de belangrijkste taak van de regiegroep het onderhouden van de contacten met de relevante organisaties en het breed delen van de beschikbare informatie via diverse kanalen in de Culemborgse samenleving. Ook organiseert de regiegroep bijeenkomsten rondom het thema vluchtelingen in Culemborg.

 

Als u in contact wilt komen met de regiegroep kunt u een mailbericht sturen naar kerkenvluchtelingculemborg@gmail.com

 


 

diaconaat 4 kleinDiaconale Contactgroep
 

Leden: Evangelische Gemeente Ichthus
Nederlands Gereformeerde Kerk
Rooms Katholieke Kerk (Caritas Werkgroep)
PKN Culemborg (Barbara en Open Hof wijkgemeente)

 

vergaderen: 1x per kwartaal.

 

Taken:


• Mensen, die geen lid zijn van een kerkgemeenschap, helpen bij individuele acute financiële problemen met een geldbijdrage.
Deze aanvragen worden door ons besproken en getoetst (via wie komt de aanvraag, wat kunnen we doen, past het in ons budget en in onze doelstelling).
Als we de aanvraag honoreren, wordt het geld direct betaald aan de schuldeiser/leverancier. Soms ontvangt de betrokkene broodgeld om te voorzien in de eerst levensbehoeften.
We behandelen aanvragen van personen via instellingen zoals S.T.M.R, gemeente Culemborg, ELK en Schuldhulpmaatje, zodat we er van uit kunnen gaan dat de hulpvraag terecht en serieus is.

 

Adviesraad van de stichting SchuldHulpMaatje die is voortgekomen uit de Diaconale Contactgroep (informatie).
Inmiddels werkt SchuldHulpMaatje met 3 coördinatoren en 23 maatjes om te kunnen helpen. Ook geven we een financiële bijdrage voor de organisatie en opleiding van Schuldhulpmaatjes.

 

• Mede organiseren van de kerstpakkettenactie i.s.m. Stichting Samen Verder.
Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen in oktober bij hun uitkeringsbericht een brief met aanmeldingsstrook. Zij dienen zelf aan te geven dat zij voor een pakket in aanmerking willen komen (i.v.m. de Privacy-wetgeving). Vanuit de kerken en vanuit maatschappelijke organisaties als S.T.M.R. kunnen individuele gevallen worden aangemeld. Uiteraard wordt er gecontroleerd op dubbele aanmeldingen. Er wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging.
De Diaconale Contactgroep betaalt de kosten van de pakketten voor de mensen tot 60 jaar en Stichting Samen Verder voor mensen boven de 60 jaar.

Zoals u ziet, proberen wij alle inwoners van gemeente Culemborg te helpen die geen lid zijn van de kerkgemeenschappen in Culemborg

 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de bij de Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen deel te laten uitmaken van de Diaconale Contactgroep, zodat we een brede afspiegeling zijn van alle Culemborgse kerken.

 

contact:

Wim van Asperen
0345-519624
Wimvanasperen62@gmail.com


 

Werkgroep Taizé 

 

Taize duif klein

In deze vieringen, die plaatsvinden in de Nederlands Gereformeerde kerk (zie: deelnemende kerken) zingen we Taizéliederen, lezen we uit de bijbel, bidden we met elkaar en in stilte. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur en na afloop is er koffie en thee.

 

Contactpersoon: Helma van Loon, 0345-533346 en wmvanloonkuiper@hetnet.nlinformatie over Taizé: www.taize.fr/nl

 

vieringen:

8 november 2015 en in 2016 op 24 januari, 6 maart en in juni (datum nog niet vastgesteld) 

 


Stiltecentrum BonVie

 

stiltecentrum klein

       Stilte als inspiratie

       Stilte als rust voor ons hart

 

De Raad van Kerken Culemborg beheert in BonVie een stiltecentrum, met de naam Oase, en het bedoelt een plek in Culemborg-West te wezen om even in stilte bij jezelf te komen en bij de positieve kracht van je geloof of levensbeschouwing. Het stiltecentrum is tot stand gekomen met steun van de gemeente Culemborg en de Protectoren van het Elisabethweeshuis. Er is daarom ook een hoek voor mensen van de Islam om te bidden, naast een ‘christelijke hoek’ met een kruis, een Bijbel, een paaskaars, een icoon van Maria van Altoos durende Bijstand, een intentieboek en de mogelijkheid om een kaarsje te branden. Daarnaast zijn er symbolen van Joods geloof en andere religies te vinden. Er is een informatiestand en verder zijn er verwijzingen naar pastorale hulp en humanistische hulpverlening.

 

Voor bewoners van BonVie is het stiltecentrum 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend, voor anderen gedurende de openingstijden van het Buurtrestaurant Proeftuin de Ontmoeting, meestal van 9.00 (za 10.00; zo 11.00) -23.00 uur. BonVie vindt u aan de Admiraalvlinderlaan 2. Het stiltecentrum bevindt zich op de eerste verdieping en is bewegwijzerd bij en in het gebouw.

Er vinden soms ook activiteiten plaats, voor zover in eerbied, stilte, gelovig of levensbeschouwelijk. Zo belegt de Raad van Kerken elke eerste donderdag van de maand in samenwerking met de oecumenische stichting Ons Huis, een oecumenische stilteviering in het stiltecentrum 's morgens vanaf 9.30 uur. In de stilte staat een tekst centraal, vaak een verhaal uit het evangelie. In een afsluitend gebed is er plaats voor intenties en na afloop wordt er nagepraat bij koffie en thee.  Ook andere kringen maken gebruik van het stiltecentrum, zoals de meditatiegroep van Irma Lodder (info zie onder). U bent van harte welkom!

 

Het stiltecentrum wordt beheerd door een oecumenische werkgroep, bestaande uit:

Irma Lodder, Krooneend 49, 4105TR,  0345.522246/ 06.21624009

Marianne Lijten, Meerkikkerstraat 3, 4105SC, 0345.778371

ds.Kees van de Vate, Waldeck Pyrmontdreef 12, 4101KJ, 0345.535257

info: c.vd.vate@hetnet.nl

 

stilteviering: elke eerste donderdag van de maand vanaf 9.30 uur (ook in de vakanties).

Locatie: Admiraalvlinderlaan 2, 4105TH Culemborg.

 


Oecumenische Werkgroep Liturgie

 

liturgie kleinDe werkgroep Liturgie van de Raad van Kerken organiseert oecumenische diensten en vespers

 

 

 

De leden van de werkgroep zijn:

 

Ds. Detlef Bohlken (Evangelisch-luthers)

Anneke Kaldeway (Ned. Geref. Kerk)

Fokkelien Krijtenburg (Ichthus gemeente)

Frank Duivenvoorde (Oud Katholieke Parochie)

Simone Visser (Ned. Geref. Kerk)

Carla Bulsing-Barth (Prot. Gemeente Culemborg)

Janyy Stolte-van Bockel (Prot. Gemeente Culemborg)

 


logo oekomene klein

Commissie Toerusting Raad van Kerken te Culemborg en Beusichem-Zoelmond

 

Deelnemende kerken:

Rooms-Katholieke Parochie, Protestantse Gemeente te Culemborg, Protestantse Gemeente te Beusi

chem / Zoelmond, Oud-Katholieke Parochie, Nederlands-Gereformeerde Kerk, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Evangelische Gemeente ‘Ichtus’, Molukse Kerken (GIM en NGPMB)

 

Doel van toerusting is: elkaar ontmoeten rond­om een thema of interessegebied; je blikveld verbreden; meer aan de weet komen over zaken die voor jou van belang zijn; geïnspi­reerd worden; nieuwe (denk)werelden ontdekken. Kortom, van toerusting word je rijker.
Twee maal per jaar wordt een cursusprogramma samengesteld (najaars- en voorjaarspogramma). 

 

Voor het programma zie homepagina