Raad van Kerken Culemborg
  1. versterken van onderlinge samenwerking en contacten;
  2. elkaar ontmoeten en inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen
  3. in Culemborg laten zien waar het evangelie voor staat in dienstbaarheid aan de samenleving
  4. een bijdrage leveren aan een wereld van recht en vrede
  5. gezicht naar buiten in gezamenlijke kwesties 

De verschillende samenwerkingverbanden en gemeenschappelijke activteiten vindt u onder de  knoppen: "over ons" en "activiteiten"

illustratie beleidsplan kleinWe weten ons verbonden in de woorden van Paulus (Efeziërs 4:3-5): ‘ Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen door allen en in allen is’

In de kerken van Culemborg die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken wordt die eenheid herkend. De uitdaging is hoe we die gemeenschap van kerken verder vorm kunnen geven en versterken en hoe we ons tot elkaar en de lokale samenleving willen verhouden. We streven er naar dat zoveel mogelijk Culemborgse kerken zich bij de RvK aansluiten en daarin een actieve rol vervullen. We zijn op verschillende manieren actief in de lokale samenleving. We willen nadenken over wat er meer mogelijk is. De Raad van kerken vertegenwoordigd de aangesloten kerken in lokale werkverbanden. 

Meer hierover is te lezen in het Beleidsplan_RvK_2013_-2014_dec-2013.doc

aff Mantelzorg A5 zeer klein 19 12 2014Kerk en mantelzorg

drie avonden over Kerk en mantelzorg in februari en maart 2015

 

Het landelijk en gemeentelijk overheidsbeleid staat voor een verschuiving van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Kenmerk is dat mensen in toenemende mate zelf vorm geven aan hun toekomst. Voor mensen die zorg nodig hebben en verzorgenden is dat een ingrijpende ontwikkeling.

Als Raad van Kerken Culemborg besteden we hier aandacht aan. 

Begin 2015 organiseerden we in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg/Elk-Welzijn Culemborg drie thema-avonden over dit onderwerp. Zie: Kerk_en_mantelzorgverslag_van_3_avonden_16-04-2015.docx

We willen hier verder met de kerken over in gesprek.

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop