Raad van Kerken Culemborg

handen zeer kleinRaad van Kerken is opgericht in 1969 en vindt haar oorsprong in de oecumene, de wens om als plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen samen te werken en verbonden te zijn. We zijn veelkleurig en zien dat als een kwaliteit. Vanuit die verscheidenheid kunnen we elkaar ontmoeten, inspireren en ons bezinnen op vragen over geloof, kerk en samenleving. 

 

Onder de knop "Deelnemende kerken"  vindt u  de kerken en geloofsgemeenschappen die bij de Culemborgse Raad van Kerken zijn aangesloten

De plenaire vergadering van de Raad komt, met uitzondering van de zomerperiode, eens per maand bij elkaar (vergaderrooster).

 

Deelnemers in de Raad van Kerken zijn:

 • vac. - secretaris
 • Ulbert Hofstra - PGC
 • Jan Goed - PGC -voorzitter
 • Hans Maas - RK-parochie - penningmeester
 • Ed van Moosdijk - RK-Suitbertusparochie
 • Janke Luigjes - Nederlands Gerefomeerde Kerk
 • Frank Duijvenvoorde - Oud Katholieke Parochie
 • Marion van der Werf - Evangelisch Lutherse Gemeente
 • Arjan Blauwdraad - Evangelische Gemeente Ichthus
 • Peter Marlissa- Molukse Protestante Kerk en Molukse Evangelische Gemeente
 • vac. - Christelijk Gereformeerde kerk - lid voor diaconale zaken
 • vacant  - vertegenwoordiger Convent van Voorgangers

Vergaderrooster Raad van Kerken Culemborg 2018 - 2019

 

 

Datum

Plaats

Gasten

Moderamen

24 sept 2019

PGC Barbara

Werkgroep Toerusting

17 sep bij Jan G

26 nov 2019

Chr. Geref. kerk

Vertegenwoordigers lidkerken

Agendapunt: Stiltecentrum

19 nov.bij Hans

28 jan. 2020

RK-parochiecentrum

Diaconale contactgroep

21 jan. bij Jan G

25 febr. 2020

Evangelische Luth. kerk

Werrkgroep Taize

18 febr bij Hans

24 mrt. 2020

Oud Kath. parochie

Liturgische werkgroep

17 mrt bij Jan G

28 april 2020

Ned. Geref. kerk

Beheersgroep Stiltecentrum

21 april bij Hans

26 mei 2020

Molukse kerk

Stichting Present

19 mei bij Jan G

 

 

 

14 mei bij Hans

 


 

 


 

diaconaat 4 kleinDiaconale Contactgroep
 

Leden: Evangelische Gemeente Ichthus
Nederlands Gereformeerde Kerk
Rooms Katholieke Kerk (Caritas Werkgroep)
PKN Culemborg (Barbara en Open Hof wijkgemeente)

 

vergaderen: 1x per kwartaal.

 

Taken:


• Mensen, die geen lid zijn van een kerkgemeenschap, helpen bij individuele acute financiële problemen met een geldbijdrage.
Deze aanvragen worden door ons besproken en getoetst (via wie komt de aanvraag, wat kunnen we doen, past het in ons budget en in onze doelstelling).
Als we de aanvraag honoreren, wordt het geld direct betaald aan de schuldeiser/leverancier. Soms ontvangt de betrokkene broodgeld om te voorzien in de eerst levensbehoeften.
We behandelen aanvragen van personen via instellingen zoals S.T.M.R, gemeente Culemborg, ELK en Schuldhulpmaatje, zodat we er van uit kunnen gaan dat de hulpvraag terecht en serieus is.

 

Adviesraad van de stichting SchuldHulpMaatje die is voortgekomen uit de Diaconale Contactgroep (informatie).
Inmiddels werkt SchuldHulpMaatje met 3 coördinatoren en 23 maatjes om te kunnen helpen. Ook geven we een financiële bijdrage voor de organisatie en opleiding van Schuldhulpmaatjes.

 

• Mede organiseren van de kerstpakkettenactie i.s.m. Stichting Samen Verder.
Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen in oktober bij hun uitkeringsbericht een brief met aanmeldingsstrook. Zij dienen zelf aan te geven dat zij voor een pakket in aanmerking willen komen (i.v.m. de Privacy-wetgeving). Vanuit de kerken en vanuit maatschappelijke organisaties als S.T.M.R. kunnen individuele gevallen worden aangemeld. Uiteraard wordt er gecontroleerd op dubbele aanmeldingen. Er wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging.
De Diaconale Contactgroep betaalt de kosten van de pakketten voor de mensen tot 60 jaar en Stichting Samen Verder voor mensen boven de 60 jaar.

Zoals u ziet, proberen wij alle inwoners van gemeente Culemborg te helpen die geen lid zijn van de kerkgemeenschappen in Culemborg

 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de bij de Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen deel te laten uitmaken van de Diaconale Contactgroep, zodat we een brede afspiegeling zijn van alle Culemborgse kerken.

 

contact:

Wim van Asperen
0345-519624
Wimvanasperen62@gmail.com


 

Werkgroep Taizé 

 

Taize duif klein

In deze vieringen, die plaatsvinden in de Nederlands Gereformeerde kerk (zie: deelnemende kerken) zingen we Taizéliederen, lezen we uit de bijbel, bidden we met elkaar en in stilte. Iedereen is van harte welkom! We beginnen om 19.00 uur en na afloop is er koffie en thee.

 

Contactpersoon: Els van der Giessen (elsvandergiessen@gmail.com)

 

vieringen:

2020: 26 jan., 29 maart, 7 juni en 15 november 


Stiltecentrum BonVie

 

stiltecentrum klein

       Stilte als inspiratie

       Stilte als rust voor ons hart

 

ds.Kees van de Vate, Waldeck Pyrmontdreef 12, 4101KJ, 0345.535257

info: c.vd.vate@hetnet.nl

 

stilteviering: elke eerste donderdag van de maand vanaf 9.30 uur (ook in de vakanties).

Locatie: Christelijke Gereformeerde kerk Culemborg.

 


Oecumenische Werkgroep Liturgie

 

liturgie kleinDe werkgroep Liturgie van de Raad van Kerken organiseert oecumenische diensten en vespers

 

 

 

De leden van de werkgroep zijn:

 

Margot (Oud Kath. kerk)

Anneke Kaldeway (Ned. Geref. Kerk)

Roeland Klein-Haneveld (Ichtus gemeente)

 


logo oekomene klein

Commissie Toerusting Raad van Kerken te Culemborg en Beusichem-Zoelmond

 

Deelnemende kerken:

Rooms-Katholieke Parochie, Protestantse Gemeente te Culemborg, Protestantse Gemeente te Beusi

chem / Zoelmond, Oud-Katholieke Parochie, Nederlands-Gereformeerde Kerk, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Evangelische Gemeente ‘Ichtus’, Molukse Kerken (GIM en NGPMB)

 

Doel van toerusting is: elkaar ontmoeten rond­om een thema of interessegebied; je blikveld verbreden; meer aan de weet komen over zaken die voor jou van belang zijn; geïnspi­reerd worden; nieuwe (denk)werelden ontdekken. Kortom, van toerusting word je rijker.
Twee maal per jaar wordt een cursusprogramma samengesteld (najaars- en voorjaarspogramma). 

 

Voor het programma zie homepagina